Petersohn.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie onvolkomenheden bevat. Petersohn.nl verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Aan de gegevens, zoals die op deze website worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Petersohn.nl is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
Petersohn.nl mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Petersohn.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Petersohn.nl is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan deze website gekoppelde websites en/of bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die websites en/of bestanden in.

Al het werk op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Derhalve mag niets uit de tekst of grafische (foto's en/of multimediapresentaties) voorstellingen van deze website worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of op welke manier danook hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder schriftelijke toestemming van Petersohn.nl.